Thời khóa biểu

Lưu ý: Sinh viên đi học đúng giờ, đúng đồng phục, theo dõi đúng thời khóa biểu

Xin vui lòng liên lạc với phòng Đào tạo và Khảo thí: