Trung cấp Việt Giao thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trung cấp Việt Giao thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh