THÔNG BÁO: THỰC HIỆN CHỈ THỊ 16 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 03 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Yêu cầu mọi người dân nói chung và toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên, học viên của trường Trung cấp Việt Giao chấp hành đúng yêu cầu theo công văn đề ra.

 

 

 

 

 

 

 

.
.
.
.